Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Проекти


All / Настоящи / Минали

Проект EUROSIDER

eurosider Проект EUROSIDER има за цел да разпространи и приложи на местно ниво иновативна интервенция за намаляване на вредите от инжекционната употреба на наркотици. Продължителността на проекта е 18 месеца, в рамките на които са планирани следните дейности на местно ниво:
• Провеждане на две обучения за 18 експерти в областта на намаляването на вредите за работа по метода ITSESI /разработен и приложен за първи път във Франция/;
• Прилагане на индивидуално насочено обучение за безопасно инжектиране /ITSESI/ за 40 лица, инжекционно употребяващи наркотици;
• Провеждане на интегрирано поведенческо проучване сред 75 лица, инжекционно употребяващи наркотици.
Проектът се финансира от Европейската комисия и се осъществява от седем организации. Водещи организации са INSERM (Франция); AIDES (Холандия) и Correlation Network в партньорство с организации от четири европейски страни: Фондация „Инициатива за здраве” (България); Praksis (Гърция), GAT (Португалия) и ARAS (Румъния).Проект „Да поговорим”

sofia sofia2018

Проектът предвижда образователна инициатива за младежи в риск от три столични района по теми, свързани с рисковете от сексуално-преносими инфекции и употреба на наркотици. Младежи с противообществени прояви или в друга ситуация на риск, с които Местните комисии работят, ще бъдат включени в образователни семинари по темите сексуално-предавани инфекции и употреба на наркотици. Получените знания ще бъдат затвърдени и отработени със средствата на театъра – чрез специално разработено от Театър “Цвете“ представление от типа форум-театър. Дейностите ще се реализират в партньорство с Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълноленти от районите Слатина, Искър и Възраждане.

Проектът ще допринесе за изграждане на адекватни нагласи към здравето у младите хора, като им предостави полезна информация и подходяща среда за отработване на поведенчески модели.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта през 2018 г.“Проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия” - 2017-2019#hivtbcities
hivtbРегионален проект за Източна Европа и Централна Азия, насочен към развиване на модели за устойчив градски отговор към ХИВ и туберкулоза (ТБ) сред ключови общности в региона, които значително да допринасят за постигане на целите 90-90-90 по отношение на ХИВ и ТБ. Проектът се реализира в пет града от региона: Одеса – Украйна, София – България, Алмати – Казахстан, Белци – Молдова и Тбилиси – Грузия. Във всеки един от градовете участват като партньори по една НПО (в София две) и общинската администрация. Като градове-модели в проекта са включени също Берн – Швейцария и Амстердам – Холандия. В продължение на три години ще се състоят разнообразни дейности, насочени към развиване на капацитет и нетуъркинг на местно ниво, международен обмен, мобилизиране и подкрепа на ключовите общности. Очакваният резултат е ясно заявен ангажимент за отговор към ХИВ/СПИН и туберкулоза от страна на градовете и създаване на ефективни финансиращи механизми за обезпечаване на дейности, свързани с ХИВ и ТБ сред ключови общности.

Проектът е финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. За София като НПО участват Фондация „Инициатива аз здраве“ и Сдружение „Здраве без граници“.Проект „Включване на гражданското общество в политиката по наркотиците” - 2016-2018

Това е проект на европейско ниво, който се ръководи от холандската организация De Regenboog Groep и в който Фондация „Инициатива за здраве“ участва като партньор. Проектът цели да подобри участието на представителите на гражданското общество в процесите на развитие и прилагане на политиката по наркотиците на национално и европейско ниво. За целта ще се реализират следните дейности: оценка на включването на гражданското общество в Европа; развиване на „пътна карта“ с насоки за по-добро включване на гражданското общество; развиване и прилагане на национален план за действие като пилотна инициатива в 6 държави; организиране на европейска конференция за участието на гражданското общество в политиката по наркотиците. В проекта участват организации от България, Холандия, Ирландия, Италия, Португалия и Словения. Финансиран е от Европейската комисия. Интернет страница на проекта: http://csidp.eu/

Проект „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” - 2016-2018

Фондация „Инициатива за здраве“ е под-изпълнител по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“. Дейностите включват първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия сред ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост , деца в риск и бездомни хора. Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Участие в мрежови проект „Европейска инициатива за политика по отношение на наркотиците”

Фондацията участва в „Европейска инициатива за политика по отношение на наркотиците” на унгарската организация Hungarian Civil Liberties Union – 2008 до момента. Проектът включва дейности в седем европейски държави за изследване и оптимизиране на политиката по отношение на наркотиците. Финансиран от Институт Отворено общество.

Участие в мрежови проект „Корелейшън”

Фондацията участва в „Корелейшън” от 2005 до момента. Широко партньорски европейски порект, координиран от холандската организация Foundation De REGENBOOG GROEP. Чрез партньорството с над 100 организации в Европа проектът цели да адресира здравното неравноправие, като подобри превенцията, лечението и грижите за уязвими общности като употребяващите наркотици, сексуалните работници, нелегалните емигранти и младите хора в риск. Финансиран от Европейската комисия.

Проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - Компонент 4 - Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици

Фондация „Инициатива за здраве” е под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2004 година до момента. Програмата включва основните дейности по превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици – обмен на игли и спринцовки, ХИВ тестуване, здравно образование, водене на случаи на клиенти, живеещи с ХИВ или такива в тежко здравословно и социално положение и други дейности. Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Здравно обучение за социален просперитет” - 2015-2016

Norway+Grants+-+JPGПроектът имаше за цел да разработи и внедри модел на интервенция за превенция и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества сред лишените от свобода в три места за лишаване от свобода в България: Затвора гр. Плевен, Затвора гр. Пловдив и Поправителен дом Бойчиновци.

С помощта на норвежката организация Фондация „Тирили“ и на експертен екип с опит в полето на зависимостите от наркотици от България, бяха обучени служители на трите затвора, както и екипи на местни неправителствени организации, за работа по въпросите на употребата на наркотични вещества. Служителите и НПО екипите по места предприеха  интервенция чрез тренингови групи сред лишените от свобода, които употребяват или са в риск от употреба на наркотични вещества. В изготвен доклад в края на проекта бяха  оценени както интервенцията сред лишените от свобода, така и повишеният капацитет на служителите да работят с тази категория лишени от свобода. Издадено е и практическо ръководство, което да спомогне за мултиплициране на опита на други места в България.

Проектът  допринесе за повишаване на професионалния капацитет на служителите в три затвора, за подобряване на здравния и социален статус на лишените от свобода, за укрепване на партньорството между МЛС и неправителствените организации по места, както и за развиване на междунардно партньорство и привличане на евпропейски опит и практики.

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема.

Проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - Компонент 5 – Превенция на ХИВ в ромска общност

Фондация „Инициатива за здраве” е под-изпълнител по този компонент на националната програма от април 2008 година до момента. Програмата включва дейности по превенция на ХИВ сред уязвими групи на ромската общност в София, сред които са млади мъже, правещи секс с мъже, проституиращи, употребяващи наркотици и техните семейства и други. Обучени ромски екипи осъществяват здравно образование, ХИВ тестуване, водене на случаи на клиенти, живеещи с ХИВ или такива в тежко здравословно и социално положение и други дейности. Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Поглед напред“ 2015

1Целта на проекта е да се изработи организационен анализ и стратегия за развитие на Фондация „Инициатива за здраве“ за период от 5 години. Въпреки, че е организация с дълга история, към настоящия момент фондацията работи при променени условия във все по-динамичната среда на развитие на неправителствения сектор в България. Тя има нужда от преосмисляне на своята мисия и визия, от структуриране на
своите приоритети и планиране на развитието си. В рамките на проекта, с помощта на консултант по организационно развитие беше изработен организационен анализ, стратегия и план за период от 5 години. Основен ползвател на проекта е фондация „Инициатива за здраве“. Вторично въздействие проектът ще има и върху нейните хиляди клиенти от уязвими групи – инжекционно употребяващи наркотици и ромска общност.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Инициатива за здраве” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България – www.ngogrants.bg

Проект „Предай нататък”

1Проектът има за цел да намали социалната пропаст между една от най-маргинализираните и уязвими групи – хората, употребяващи инжекционни наркотици – и социалната и здравната система на страната. Фондация „Инициатива за здраве“, която работи с инжекционно употребяващи наркотици от 1998 г., е свидетел на силна маргинализация на групата в последните години, която се дължи на неглижиране и неподготвеност на системата да отговори на нуждите на групата, но също и на задълбочаващата се социална некомпетентност на тези изпадащи в изолация хора. Чрез настоящия проект фондацията приложи адаптирани обучения, целящи повишаване на социалната компетентост на представителите на целевата група и техните умения да контактуват със здравната и социалната система. Клиентите бяха подпомогнати и с лично асистиране за разрешаването на конкретен здравен или социален проблем. При тази интервенция се подпомогна изграждането на капацитет за справяне у представителите на целевата група и неговото мултиплициране посредством механизми за самопомощ в групата. В края на проекта беше извършена външна оценка и се проведе организирана публична дискусия със заинтересовани представители на професионалната общност, за представяне на резултатите и препоръките.
В рамките на проекта беше издаден наръчник за социални и здравни услуги, предназначен за представителите на уязвимите групи, с които работим.

Проект „Предай нататък” е финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Проект „Към промяната” - 2015-2016

Проектът включва изследователски, информационни и публични дейности, които да подготвят българското общество, неправителствените организации и хората, взимащи решения, за Специалната сесия на ООН по наркотиците през 2016. По време на проекта ще бъде направен и оповестен анализ на икономическата ефективност на политиката по наркотиците в България. Ще бъдат извършени поредица от информационни дейности, насочени към професионалисти и медии и свързани с провеждането на Специалната сесия на ООН по наркотиците и българското участие в нея. Проектът е финансиран от Институт „Отворено общество“ – Будапеща.

Проект „Укрепване на националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” – Компонент 5 – Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност

Фондация „Инициатива за здраве“ участва като под-изпълнител по този компонент на националната програма. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред хората от ромската общност, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия.Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ

Проектът има за цел да подобри политиките, здравните и рехабилитационните услуги за хората, зависими от наркотици в системата на българските затвори, чрез интензивно швейцарско-българско сътрудничество на институционално и неправителствено ниво.

Проектът обединява усилията на пет организации – швейцарската НПО „Contact Netz“, българските НПО „Фондация „Инициатива за здраве“ и Център „Проект Пеперуда София“, Главна дирекциа „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието и Софийския затвор. Задно те ще изпълняват дейности насочени към: подобряване на политиките в областта на правораздавателната система и употребата на наркотици в България; повишаване на капацитета на българските професионалисти в НПО и в системата на затворите; прилагане на пилотен модел на социални и здравни услуги за зависими от наркотици в затвора и след него; поддържане на национално и международно сътрудничество между НПО и държавните институции в областта на правораздавателната система и употребата на наркотици.

Дейностите на проекта включват конференции, обучение чрез визити и семинари, както и преки рехабилитационни и обучителни услуги за зависими от наркотици в затвора и за излизащи от затвора.

Размер на одобреното финансиране от Фонда за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество: 224,382 CHF.

 

Проект „Скринингова акция за хепатит В сред ромското население“ - 2013-2014

Проектът включи информационни кампании и скринингови акции за изследване за хепатит В сред ромското население в кв. Факултета и Татарли в София, както и в градовете Кюстендил (със съдействието на Сдружение „Ларго“), Лом и Монтана (със съдействието на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“). Изследвани бяха 250 човека в София, 92 в Кюстендил, 61 в Монтана и 57 в Лом. На хората с положителен резултат от скрининга е предоставено придружаване и съдействие за допълнителна диагностика и лечение. Финансиран от „Новартис Фарма Сървисиз“.

Проект за обучение за превенция и справяне със свръхдоза - 2013

Проектът включи провеждането на десет обучителни сесии с инжекционно употрябяващи на тема превенция и справяне със свръхдоза. Обучителните сесии се състояха на терен, директно в общността, на употребяващите както и в затворническото общежитие в Кремиковци. В тях взеха участие 95 човека. Проектът е финансиран от Национален център по наркомании.

Проект „Зона политика” - 2011-2013

Проектът има за цел да подобри условията за оптимизиране на българската политика по отношение на наркотиците в посока от криминализация към базирани на доказателства и хуманни подходи. В рамките на проекта се създаде инициативна група от активисти и представители на гражданското общество, които да оценят настоящата политика по отношение на наркотиците и да напишат платформа за промяна. Организираха се медийни събития, стартиран е интернет сайт и са изработени три информационни филма. Финансиран от Институт „Отворено общество“ – Будапеща.

Проект „Подобряване контрола на туберкулозата в България” – Компонент 4 – Ограничане на разпространението на туберкулоза сред лицата, употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца на улицата; бежанци и лица, търсещи убежище - 2009-2012

Фондация „Инициатива за здраве” беше под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2009 до 2012 година. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред употребяващите наркотици и хората с алкохолна зависимост, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия. Финансиран от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Подобряване контрола на туберкулозата в България” – Компонент 5 – Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност - 2009-2012

Фондация „Инициатива за здраве“ беше под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2009 до 2012 година. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред хората от ромската общност, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия.Финансиран от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

~ By Maze Labs